បរិស្ថាន និងសង្គម
គោលដៅដ៏ចម្បងនៃការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែគឺការធានាឱ្យវិស័យនេះអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងការទទួលខុសត្រូវ។ ក្នុងនោះកត្តាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថានគឺជាកត្តាគន្លឹះដែលត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាឱ្យបានហ្មត់ចត់នៅក្នុងការសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគ។ សមាហរណកម្ម និងសុខដុមនីយកម្មនៃធាតុដ៏សំខាន់ទាំងបីនេះ មុននឹងធ្វើការសម្រេចឱ្យវិនិយោគ គឺជាប្រការចាំបាច់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់វាយតម្លៃឱ្យបានត្រឹមត្រូវពេញលេញពុំនោះសោតវានឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាប្រឈមដែលរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែប្រកបដោយចីរភាព។
ហេតុនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវគោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលរួមមានអភិក្រមឆ្លើយតបប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ផែនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ តួនាទីដែលមិនមែនជាបញ្ញត្តិកម្ម (Non-Regulatory Roles) និងយន្តការនៃការការពារការបំពុលបរិស្ថាន ក្នុងទិសដៅកាត់បន្ថយឱ្យបានជាអតិបរមានូវហានិភ័យនៃបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយខាងលើនេះ។
ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍បានល្អដោយមានផែនការច្បាស់លាស់ នឹងជួយឱ្យការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែដំណើរការទៅបានប្រកបដោយចីរភាព និងមានការចូលរួមគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ទាំងឡាយនោះ។ ប្រការនេះទាមទារឱ្យមានការបញ្រ្ជាបការយល់ដឹងជាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់សម្បទានធនធានរ៉ែឱ្យយល់អំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែ អំពីផលប្រយោជន៍ដែលរដ្ឋនិងសហគមន៍ទទួលបាន អំពីផលប៉ះពាល់នានា និងអំពីការការពារនិងបញ្ចៀសផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ។
ការចូលរួមយោបល់ពីសហគមន៍ និងការទទួលយកនូវសំណូមពរសមហេតុផលពីសហគមន៍ និងជួយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មាន រដ្ឋ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនរ៉ែឱ្យកាត់បន្ថយបាននូវហានិភ័យនានា ក្នុងអាជីវកម្មធនធានរ៉ែដែលបណ្តាលមកពីកង្វះការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ និងបង្កើតបាននូវភាពសុខដុមរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងសហគមន៍។
ការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែជាទូទៅ ជៀសមិនផុតពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ ចំពោះបរិស្ថាន សង្គម និងជាពិសេសចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋានឡើយ។ ក្នុងន័យនេះ ក្រសួងតែងយកចិត្តទុកដាក់ និងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រង និងតាមដានត្រួតពិនិត្យលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងធនធានរ៉ែ ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ ក្រសួងបានដាក់ចេញនិងអនុវត្តនូវវិធានការនិងទិសដៅការងារជាច្រើនក្នុងនោះមាន៖
  • ការរៀបចំកសាងបំពេញបន្ថែមនូវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងបទដ្ឋានបច្ចេកទេស
  • ការរឹតបន្តឹងភាពអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀង និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមាន
  • ការកែសម្រួលនីតិវិធីក្នុងការពិនិត្យ និងផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណដោយតម្រូវឱ្យមានការសិក្សាលើផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម
  • ការវាយតម្លៃលើលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេស
  • ការរៀបចំបង្កើតនិងអនុវត្តការងារអធិការកិច្ចលើវិស័យរ៉ែ
  • ការបង្កើតយន្តការទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីសាធារណៈជន ចំពោះសកម្មភាពអាជីវកម្មរ៉ែអាណា ធិបតេយ្យ
  • ការដាក់វិធានការយ៉ាងហ្មត់ចត់តាមផ្លូវច្បាប់ដល់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រព្រឹត្តល្មើស
  • រៀបចំនូវវេទិកាសាធារណៈដើម្បីជួប និងពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរ៉ែ
  • រៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពការងាររបស់ក្រសួង ជូនដល់សិស្សនិស្សិតឱ្យបានយល់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាល ជៀសវាងការជឿតាមព័ត៌មានមិនច្បាស់ការធ្វើឱ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល។
ជារួម វេទិកាសាធារណៈនិងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយដែលក្រសួងបានអនុវត្តមកទល់ពេលនេះ យើងអាចវាយតម្លៃបានថា ពិតជាទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានក្នុងការពន្យល់ និងកាត់បន្ថយទស្សនៈអវិជ្ជមានដែលធ្លាប់តែមានមកលើការអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែកន្លងមក។
យន្តការនៃការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងទូលំទូលាយ ប្រព័ន្ធនៃការត្រួតពិនិត្យ (Monitoring) និងការទទួលបានព័ត៌មានត្រឡប់វិញ (Feedback) យន្តការនៃការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម ការប្រើប្រាស់អភិក្រមឆ្លើយតបប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរួមនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមានូវផលអវិជ្ជមានដល់បរិស្ថាននិងសង្គម។
ឆ្លងតាមយន្តការខាងលើនេះ ក្រសួងនឹងសម្រេចបាននូវគោលបំណងជាចម្បងក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានរ៉ែប្រកបដោយចីរភាព ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍រ៉ែ និងផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសំណង់។
ដោយឡែក ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មនៅកម្ពុជាក៏កំពុងតែពង្រីកពីការស្រាវជ្រាវទៅការធ្វើ អាជីវកម្មដែលអាជ្ញាបណ្ណរុករករ៉ែត្រូវបានគេបង្កើនពី ១៨ នៅឆ្នាំ២០១៥ ដល់ ២៣ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ តួលេខនេះបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវលឿនក្នុងឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម។
វេទិកាគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម (EIGF) គឺជាផ្នែកមួយនៃសមាសភាគរបស់កម្មវិធីកំណែទម្រង់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ដោយមានការចូលរួមប្រកបដោយការស្ថាបនាពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។
មានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើននៅក្រោម EIGF ដូចជា៖
១) ការពិគ្រោះយោបល់លើច្បាប់ប្រេងឥន្ធនៈ
២) ការបូមខ្សាច់ខុសច្បាប់និងភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន និង
៣) ពិនិត្យដំណើរការអាជ្ញាបណ្ណសារធាតុរ៉ែនៃក្រុមហ៊ុន Renaissance ដែលជាក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែ របស់អូស្ត្រាលី។
សុក្រ 29 មករា 2016  |  បានអាន 40316
ថ្ងៃនេះ :
00123
ម្សិលមិញ :
00958
សរុប :
01465663
Flag Counter