បរិស្ថាន និងសង្គម
នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យថាមពល ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបានខិតខំកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានូវផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានធម្មជាតិ និងសង្គម ដែលអាចកើតឡើងដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យថាមពល។ ចំពោះការអភិវឌ្ឍនីមួយៗ ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលបានធ្វើការសហការយ៉ាងជិតសិ្នទ្ធជាមួយក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត រិះរកដំណោះស្រាយ និងវិធានការទំាងឡាយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបន្ថយផលប៉ះពាល់លើបរិស្ថានធម្មជាតិ និងសង្គមឲ្យបានជាអតិបរមា។ ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងណាមួយ គឺតែងតែឈរលើមូលដ្ឋាននៃការថ្លឹងថែ្លង និងប្រៀបធៀបយ៉ាងល្អិតល្អន់ និងត្រឹមត្រូវរវាងផលប៉ះពាល់ និងផលប្រយោជន៍លើមូលដ្ឋាននៃការសិក្សាវាយតម្លៃលម្អិតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវ ដែលបានគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ និងផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេស។
សុក្រ 29 មករា 2016  |  បានអាន 17374
ថ្ងៃនេះ :
00493
ម្សិលមិញ :
00835
សរុប :
01468696
Flag Counter