លទ្ធផលការងារ
ក្រសួងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការជំរុញប្រែក្លាយការវិនិយោគ និងការប្រើប្រាស់ធនធានរ៉ែ និងប្រេងកាតឱ្យប្រកបដោយទិន្នផល មានការទទួលខុសត្រូវសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានខ្ពស់។ ដើម្បីសម្រេច បានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រខាងលើ ក្រសួងបានអនុវត្តនូវកម្មវិធីការងារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
- ការកសាងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត៖ក្រសួងបានកសាងនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត នានាសម្រាប់វិស័យប្រេងកាតដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធិភាព ប្រសិទ្ធផល សុវត្ថិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ធនធានប្រេងកាត សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ជាក់ស្តែងប្រកាសចំនួន២ និងសារាចរចំនួន ២ ពាក់ព័ន្ធការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយ៍ប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ ត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត។ ដោយឡែកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យប្រេងកាត និងអនុក្រឹត្យដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង់វិស័យប្រេងកាត និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាច្រើនទៀតកំពុងរៀបចំ។
- ការកសាងសមត្ថភាព និងពង្រឹងស្ថាប័នកិច្ចថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ៖ ការជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន គឺក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានប្រេង និងឧស្ម័ន។ ជាលទ្ធផលក្រសួងបានបញ្ជូនមន្រ្តីជំនាញទៅចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាស្តីពីវិស័យប្រេងកាត ដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍ជំនាញ។ ក្រៅពីនេះក្រសួងក៏បានរៀបចំសិក្ខាសាលាចែករំលែកចំណេះដឹងដល់ មន្ត្រីបន្ថែមទៀត។
ច័ន្ទ 30 វិច្ឆិកា -0001  |  បានអាន 18205
ថ្ងៃនេះ :
00042
ម្សិលមិញ :
00958
សរុប :
01465582
Flag Counter