សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់២៨​ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
 
អង្ការ៍ 16 កុម្ភៈ 2021  |  បានអាន 858