ឯកឧត្តម សុខ ខាវ៉ាន់ រដ្ឋលេខាធិការ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាង UN-ESCAP លោក Sudip Ranjan Basu