ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល និងឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបេឡារុស