ពិធីប្រកាសឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវវេទិកាអភិបាលកិច្ចវិស័យឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម (EIGF)