ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន អំពី ថាមពល និងឥន្ធនៈ