វេទិកាសាធារណៈផ្សព្វផ្សាយការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់ នៅខេត្តកំពត