កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិនិយោគខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី និងគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្ម ថ្ងៃទី17 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2017 នៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី