លិខិតស្នើសុំកិច្ចសហការក្នុងការចុះពិនិត្យ ទប់ស្កាត់ និងវាយតម្លៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបណ្តាស្ថានីយប្រេង និងឧស្ម័នឥន្ធនៈ គ្រប់រាជធានីខេត្ត ទូទាំងប្រទេស