អានឯកសារ
ព្រះរាជក្រម ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារទី៣ ធ្វើវិសោធនកម្មព្រមព្រៀងពាណ្ជកម្មទំនិញ