អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួល_បំពេញបន្ថែមបែងចែកភារកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រ.ពាណិជកម្ម