អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពីការកំណត់ចាត់តាំងមន្រ្តីមានសមត្ថកិច្ចត្រួតពិនិត្យការងារមាត្រាសាស្រ្តនៃក្រ.ឧស្សាហកម្ម