អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពីការតែងតាំងជំនួយការរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ