អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពីការតែងតាំងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យក្រសួងទេសចរណ៍