អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពី ការបញ្ឈប់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាំខ្សាច់សំណង់គ្រប់ប្រភេទ និងខ្សាច់ល្បាយភក់នៅខេត្តកោះកុង ចេញទៅក្រៅប្រទេស