អានឯកសារ
សារាចរស្តីពី វិធានការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ក្នុងព្រែក និងស្ទឹងនៃប្រព័ន្ធស្ទឹងស្ទឹងស្រែអំបិល ប្រព័ន្ធស្ទឹងតាតៃ និងស្ទឹងត្រពាំងរូង និងប្រព័ន្ធស្ទឹងកោះប៉ោនៃខេត្តកោះកុង