អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ០៥៨ រថ.អធរ.ប្រក ស្តីពី ការកែសម្រួលប្រកាស៧ នៃប្រកាសលេខ៥២០ រថ.រស.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ស្តីពី នីតិវិធី បែបបទលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណសិប្បកម្មធនធានរ៉ែ និងអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្មសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម ក្រួស ខ្សាច់ ដីឥដ្ឋ និងដីល្បាប់