អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ០២០៧ រថ.អធរ.ប្រក ស្តីពី ការកំណត់តំបន់រ៉ែសម្រាប់សហគមន៍ចុងផ្លាស់ ស្រុកកែវសីម៉ា ខេត្តមណ្ឌលគីរី