អានឯកសារ
សារជូនចំពោះជនរួមជាតិ ដែលបានសម្រេចចុះ តំបន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុក ទៅក្នុងបញ្ជីបេកតិកភ័ណពិភពលោក