អានឯកសារ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រេងនៅប្លុក A រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន KrisEnergy