អានឯកសារ
បទប្បញ្ញាត្តិ សម្រាប់បេក្ខជនប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការ និងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល