អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ០១៦៥ រថ.អកទទ.ប្រក ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារកំណត់បុរេលក្ខណៈសម្បត្តិ និងបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដាក់ដេញថ្លៃអាជីវកម្មរ៉ែខ្សាច់របស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល