អានឯកសារ
ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលមាត្រា៦នៃព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា