អានឯកសារ
ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាបណ្ឌិតសភាចារ្យ 07