អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ០១៥៥ រថ.នក.ប្រក ស្តីពី ការប្រគល់សិទ្ធិជូនមន្ទីររ៉ែនិងថាមពល រាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការពិនិត្យ សម្រេច និងផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណសិប្បកម្មធនធានរ៉ែ