អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពី កម្មវិធីចំណូល ចំណាយថវិកាថ្នាក់ជាតិប្រចាំត្រីមាសទី៣ឆ្នាំ២០១៧