អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ០០៩៣ រថ.រស.ប្រក ស្តីពី នីតិវិធីស្វ័យប្រកាស និងបង់សួយសារលើតម្លៃធនធានរ៉ែដោយសម្បទានិកដែលមានអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានវាយថ្មសម្រាប់ការធ្វើអាជិវកម្មរ៉ែសំណង់