អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ០០០២ រថ.អធរ.ប្រក ស្តីពី នីតិវិធី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណសិប្បកម្មធនធានរ៉ែនិងអាជ្ញាបណ្ណធនធានរ៉ែផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈ ជាសិប្បកម្មនិងខ្នាតតូច