អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេចលេខ ២៨៨-១៧ សសរ.ច ស្តីពី ការកែសម្រួលសមាសភាពអនុគណៈកម្មការ និងក្រុមការងាររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីចុះពិនិត្យដោះស្រាយ ផលប៉ះពាល់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់សំណង់ ដីធ្លី ផ្ទះសម្បែង និងដើមឈើហូបផ្លែ ដោយសារគម្រោងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសជាកងតង់ស្យុងនី២៣០គីឡូវ៉ុល នាភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជា (ជំហានទី១)