អានឯកសារ
សេចក្តីសម្រេច លេខ ២៩៣-17 ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពអនុគណៈកម្មការ និងក្រុមការងាររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចុះពិនិត្យដោះស្រាយ ផល់ប៉ះពាល់សំណង់ដីធ្ឡី ផ្ទះសម្បែង ដោយសារគម្រោងសាងសង់ ប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងខ្ពស់កប់ដី និងអាកាស និងពង្រីកបណ្តាញចែកចាយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ (ជំហានទី១ និងទី២)