អានឯកសារ
ពាក្យស្នើសុំបម្រើការងារជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាឆ្នាំ២០១៨