អានឯកសារ
ព្រះរាជក្រឹត្តស្តីពីរបបសោធននិវត្តន៍ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភមរណភាពនៃសមាជិក សមាជិកាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត