អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ៥២០ រថ.រស.ប្រក ស្តីពី នីតិវិធី បែបបទ និងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ អាជ្ញាបណ្ណសិប្បកម្មធនធានរ៉ែ និងអាជ្ញាបណ្ណអណ្តូងរ៉ែបើក និងការដ្ឋានសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្ម ក្រួស ខ្សាច់ ដីឥដ្ឋ និងដីល្បាប់