អានឯកសារ
សារលិខិត សម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការក្នុងឪកាសទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី១៩ និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី៣៥ ថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧