អានឯកសារ
សារាចរស្តីពីសុវត្ថភាពសម្រាប់រៀបចំស្ថានីយ-២០១៨