អានឯកសារ
ពាក្យសុំលិខិតអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ទម្រង់លេខ០០១លអដ