អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពីការបង្កើត និងដាក់អោយប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញាខេត្តឧត្តរមានជ័យ