អានឯកសារ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី ការកំណត់រូបមន្តសម្រាប់កែសម្រួលថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជា