អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ៦២៨ ឧរថ.អភរ.ប្រក ស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចលើការងារចុះបញ្ជី និងចេញអាជ្ញាបណ្ណសិប្បកម្មនិងអាជ្ញាបណ្ណកែច្នៃធនធានរ៉ែជូនដល់បណ្តាក្រុង