អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ១០៥២ ឧរថ.អធរ.ប្រក ស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចលើការងារ ចុះបញ្ជី និងចេញអាជ្ញាបណ្ណសិប្បកម្មនិងអាជ្ញាបណ្ណកែច្នៃធនធានរ៉ែ ជូនដល់បណ្តាក្រុងនិងស្រុក