អានឯកសារ
ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រាទី១ នៃព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១០១១/៩៤១ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១