អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ៤៩៦ ឧរថ.ប្រក ស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចជូនមន្ទីរឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល ខេត្ត-ក្រុង