អានឯកសារ
តារាងបែងចែកកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការសម្ភាសផ្ទាល់មាត់ បេក្ខជនប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរ ក្នុងការប្រឡងប្រជែងចូលក្របខណ្ឌក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ឆ្នាំ២០១៨