អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ៣៤០ ឧរថ.អធរ.ប្រក ស្តីពី ការចុះបញ្ជីនិងលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ការពន្យាបន្តនិងការផ្ទេរសិទ្ធិនៃអាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែ