អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ២៧២ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់