អានឯកសារ
ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការងារមន្ទីរពិសោធន៍ភូគព្ភសាស្ត្រនៅប្រទេសចិន និងបម្រើការងារ នៅមន្ទីរពិសោធន៍ភូគព្ភសាស្ត្រជាតិ នៃកម្ពុជា