អានឯកសារ
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កាលបរិច្ឆេទនិងមណ្ឌលប្រឡង ចំពោះបក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសឱ្យចូលបម្រើការងារ ក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ឆ្នាំ២០១៩