អានឯកសារ
សូមជូនដំណឹងស្តីពី កាលបរិច្ឆេទ មណ្ឌលប្រឡង និងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជន មានសិទ្ធិចូលប្រឡងជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរ៉ែ និងថាមពលឆ្នាំ២០១៩